Projekti instituta

AKTUALNI PROJEKTI

 
PROJEKTI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
 
Zaklada ZZ
 
 

 

 

 

 

Naslov projekta: Razjašnjavanje sortne tipičnosti vina i maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti / Unravelling the varietal TYPIcity of wines and olive oils from CROatian native varieties

Akronim: TYPICRO

Natječaj i šifra projekta: Uspostavni istraživački projekt, UIP-2014-09-1194

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost  i Institut za poljoprivredu i turizam 

Trajanje projekta: 3 godine, 01.07.2015. - 30.06.2018.

Područje projekta: biotehničke znanosti, poljoprivreda

Voditelj projekta: dr. sc. Igor Lukić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, tel.: 052 408 327, e-mail: igor@iptpo.hr

Institucija nositelj: Institut za poljoprivredu i turizam, K. Huguesa 8, 52440 Poreč

Ustanove - suradnici:

 • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split;
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka;
 • Fondazione Edmund Mach, San Michele all'Adige, Italija

SAŽETAK PROJEKTA

 

Koncept sortne tipičnosti vina i maslinovog ulja izučavan je iznimno rijetko i djelomično. Postoji veliki nedostatak objektivnih spoznaja, posebno u slučaju hrvatskih proizvoda. Projekt TYPICRO nastoji kroz kombiniranu uporabu različitih suvremenih metoda, tehnika i pristupa razjasniti, te utvrditi objektivne i mjerljive nositelje i pokazatelje sortne tipičnosti vina i maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti. Odabrati će se tipični uzorci te će se definirati tipične senzorne karakteristike i deskriptori od strane profesionalnih certificiranih senzornih ocjenjivača. Izraditi će se novi obrazac za kvantitativno deskriptivno senzorno ocjenjivanje tipičnosti. Uzorci tipičnih vina i maslinovih ulja od domaćih i introduciranih sorti biti će podvrgnuti detaljnom kemijskom profiliranju i kvantifikaciji pomoću mikroekstrakcije na čvrstoj fazi uz plinsku kromatografiju-spektrometriju masa (HS-SPME-GC-MS) za hlapljive spojeve arome, te tekućinske kromatografije visokog razlučivanja s detekcijom nizom dioda (HPLC-DAD) za fenole. Uzorci će se senzorno ocijeniti kvantitativnom deskriptivnom analizom. Rezultati će biti obrađeni kemometrijskim metodama. Prototipski proizvodi domaćih sorti biti će podvrgnuti dubinskoj metabolomskoj i olfaktometrijskoj (AEDA s GC-O) analizi u svrhu identifikacije novih spojeva, te određivanja hijerarhije hlapljivih sastojaka odnosno njihovog relativnog doprinosa tipičnoj aromi. Očekivani rezultati uključuju određivanje tipičnog kemijskog sastava i senzornih svojstava sortnih vina i maslinovih ulja od domaćih i introduciranih sorti, utvrđivanje fizikalno-kemijske osnove i nositelja senzorne tipičnosti, utvrđivanje biljega sortnog podrijetla za diferencijaciju između tipičnih proizvoda od domaćih i introduciranih sorti, određivanje nepromjenjivih osobina i pokazatelja sortnog podrijetla unatoč unutarsortnoj varijabilnosti, te određivanje unutarsortnih razlika. Kroz niz poljskih i proizvodnih tehnoloških pokusa identificirati će se tehnološki čimbenici koji doprinose isticanju i očuvanju tipičnosti. Biti će ispitan stupanj prepoznatljivosti tipičnih domaćih vina i ulja među stručnjacima, znalcima i proizvođačima. Rezultati ovog projekta predstaviti će se kroz niz javnih predavanja, konferencija i radionica, te će biti objavljeni u međunarodno relevantnim znanstvenim časopisima.

 

Više o projektu pročitajte na WEB stranici

 
OBZOR 2020
EU zastava
 
 
 
 

 

Naslov projekta: OLEUM - Advanced solutions for assuring the overall authenticity and quality of olive oil
Izvor financiranja: Obzor 2020 (Horizon 2020)
Naziv natječaja: H2020-SFS-2014-2
Tema: SFS-14a-2014 Authentication of olive oil
Ukupna vrijednost projekta: 5 347 267,62 EUR, sufinancirano od strane EU: 4.878.861,37 EUR (budžet Instituta: 73.740,63 EUR)
Broj ugovora: 635690
Akronim projekta: OLEUM
Početak provedbe: 01.09.2016.
Završetak provedbe: 31.08.2020.
Koordinator projekta: ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (Italija)
Voditeljica IPTPO partnera: dr. sc. Karolina Brkić Bubola
Suradnici IPTPO partnera: Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn; dr. sc. Marin Krapac; Elvino Šetić, dipl. ing. agr.; dr. sc. Sara Godena; dr. sc. Sanja Radeka; dr. sc. Darko Saftić; dr. sc. Klara Trošt Lesić; dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić; dr. sc. Igor Lukić.

 

oleum-baseline-RGB-adriano

Sažetak projekta

Europa je trenutno najveći proizvođač maslinovog ulja na kojeg otpada više od 70% svjetske proizvodnje. Ipak, zemlje izvan EU šire svoju domaću proizvodnju, povećavajući konkurentnost na svjetskom tržištu maslinovog ulja. Ova povećana konkurentnost, u kombinaciji s rastućim tržištima i nedostatkom učinkovitih i usklađenih analitičkih metoda za otkrivanje prijevara maslinovog ulja, doveli su do značajnih slabosti koje se mogu iskoristiti od strane krivotvoritelja. Visoka cijena maslinovog ulja, poseban senzorni profil i njegov ugled kao zdrav izvor masnoća u prehrani, čini maslinovo ulje predmetom patvorenja ili nezakonitog miješanja s drugim biljnim uljima ili namjernim krivim označavanjem jeftinijih kategorija maslinovog ulja. Kao rezultat toga, krivotvorenje maslinovog ulje radi ostvarivanja financijske dobiti je postao jedan od najvećih izvora prijevare u poljoprivredi u Europskoj uniji.
 
 
Ciljevi projekta OLEUM
 
Opći cilj projekta OLEUM je bolja mogućnost garancije kvalitete i autentičnosti maslinovog ulja osnaživanjem otkrivanja i poticanjem sprječavanja prijevare maslinovog ulja. Ovaj opći cilj je podržan od strane 3 strateška cilja:
 
1. Razviti nove i/ili poboljšati analitičke metoda za osiguranje kvalitete i autentičnosti maslinovog ulja.
2. Razviti online integriranu bazu podataka za osiguranje kvalitete metoda analize maslinovog ulja i podataka koji se odnose na kemijska i senzorska svojstava (OLEUM baza podataka).
3. Razviti i podržati svjetsku zajednicu iskusnih analitičkih laboratorija uključenih u analize maslinovog ulja uspostavljajući tako široku OLEUM mrežu.
 
Očekivani ishodi OLEUM istraživanja
 
Konzorcij je identificirao četiri glavna područja mogućeg poboljšanja na kojima treba raditi kroz istraživanje i razvoj u sektoru maslinovog ulja. OLEUM će provoditi aktivnosti istraživanja i dostaviti rezultate u ova četiri područja:
 
 • Zakonodavno i regulatorno: Unatoč redovitim revizijama, postojeći regulatorni okvir nije potpun ili dovoljno učinkovit u sprječavanju poznatih i novih vrsta prijevare. OLEUM će razviti niz mogućih rješenja za pomoć EU i međunarodnim regulatorima i kreatorima politike za poboljšanje regulatornih standarda.
 • Analitičko: OLEUM će revidirati postojeće analitičke metode za provjeru kvalitete maslinovog ulja i otkrivanje prijevare utvrđivanjem nedostataka i poboljšanjem njihove izvedbe i učinkovitosti (npr. poboljšanje metodologije za senzorsko ocjenjivanje poboljšavanjem ponovljivosti i razvijanjem kvantitativnog postupka kao podrške, poboljšanje osjetljivosti i upotrebljivosti analize, smanjenje vremena i troškova analize). Projekt će imati za cilj identifikaciju novih analitičkih markera za otkrivanje nezakonitih mješavina, mjerenje svježine maslinovog ulja i kvalitete na kraju roka trajanja, kao i za praćenje sukladnosti s oznakom zemljopisnog podrijetla.
 • Usklađivanje i koordinacija: OLEUM će predložiti poboljšanja u međunarodnim propisima, uključujući potencijalne nove metode i referentne materijale i promovirati će transfer tehnologije široj analitičkoj zajednice. Web-dostupna i razumljiva Baza podataka OLEUM pohranjivati će utvrđene informacije o postojećim i novim praksama prijevare te o istraživanjima nastalima u okviru OLEUM kao i iz postojećih pouzdanih, ali fragmentiranih izvora.
 • Povjerenje potrošača i tržišta: OLEUM će poboljšati povjerenja potrošača i tržišta u proizvode od maslinovog ulja razvojem jednostavnih, pouzdanih i proaktivnih višedioničkih strategija diseminacije kako bi se sačuvao imidž maslinovog ulja na globalnoj razini. Strategija će obuhvatiti ciljanu komunikaciju prema javnosti te prijenos znanja i širenja tehničkih informacija industriji, znanstvenoj zajednici i regulatornim tijelima.
O konzorciju
 
Projekt OLEUM prima sredstva iz Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije, Obzor 2020, pod Društveni Izazovi 2 - Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija (Ugovor o darovnici br. 635690). Projekt je koordiniran od strane prof. Tullia Gallina Toschi s Odjela poljoprivrednih i prehrambenih znanosti Sveučilišta u Bologni, Italija. U provedbi projekta sudjeluje dvadeset partnera iz petnaest zemalja koji okupljaju kompetencije iz područja analize hrane, zakonodavstva hrane, inženjerstva industrijske opreme, bioinformatike, komunikacije i razmjene znanja, među kojima je i Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča.
 
Partneri na projektu:
 
 1. ALMA MATER STUDIORUM -UNIVERSITA DI BOLOGNA - UNIBO, Italija (vodeći partner, koordinator projekta)
 2. AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC, Španjolska
 3. JRC -JOINT RESEARCH CENTRE EUROPEAN COMMISSION – JRC, Belgija
 4. FERA SCIENCE LIMITED – FERA, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
 5. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE – UNIUD, Italija
 6. L'INSTITUT DES CORPS GRAS – ITERG, Francuska
 7. ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – AUTH, Grčka
 8. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA – UNIPG, Italija
 9. EUROFINS ANALYTIK GMBH – EUROFINS, Njemačka
 10. UNIVERSITAT DE BARCELONA – UB, Španjolska
 11. EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL – EUFIC, Belgija
 12. STICHTING EFFOST – EFFoST, Nizozemska
 13. LABLICATE GMBH – Lablicate, Njemačka
 14. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE – UP, Slovenija
 15. NESTEC SA – NESTEC, Švicarska
 16. ULUSAL ZEYTIN VE ZEYTINYAGI KONSEYIBASKANLIGINA – UZZK, Turska
 17. SMART ASSAYS BIOTECHNOLOGIES LTD - Smart Assays, Izrael
 18. CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) - CONICET , Argentina
 19. CHINA NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF FOOD AND FERMENTATION INDUSTRIES SOE – CNRIFFI, Narodna Republika Kina
 20. INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM – IPTPO, Hrvatska
Više o projektu možete naći na službenim stranicama projekta OLEUM
 
 
 

VIP PROJEKTI - Vijeće za istraživanje u poljoprivredi

VIP MP

 

 

 

Projekt

"Uzročnici sindroma sušenja masline u održivom maslinarstvu"
Voditelj projekta: dr. sc. Sara Godena
Trajanje: 30.06.2016. - 30.06.2018.
Karakteristika: Projekt odobren od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP), koje djeluje u sklopu Ministarstva poljoprivrede

 

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u sjevernoj i južnoj Istri tijekom 2014. godine zabilježeno je ekstremno kišno razdoblje, što je zasigurno pridonijelo veoma povoljnim uvjetima za razvoj većine uzročnika biljnih bolesti na maslini. Duža razdoblja suvišne vlage u tlu, s druge strane, mogu prouzročiti ugušenje korijena, djelomičnu ili potpunu defolijaciju ili sušenje lišća, pa i čitavih stabala. Smatra se da je količina oborina od 120-130 mm suvišna za maslinu, koja općenito mnogo bolje podnosi sušu nego višak vlage u tlu. Osim toga, u posljednje vrijeme slijedom suvremenih uzgojnih praksi (npr. intenzivnim uzgojem u vrlo gustom sklopu, navodnjavanjem i intenzivnom folijarnom prihranom) također može doći do smanjenog vigora i otpornosti stabala te ujedno do lakše zaraze biljaka. U posljednjih nekoliko godina na maslinama u Istri sve je više pojava koje su nepoznate čak i iskusnim maslinarima, a stručnjaci i znanstvenici na njih ne mogu dati odgovore koji bi bili empirijski utemeljeni.

S obzirom na gospodarsku važnost masline, moguće je reći da su bolesti te kulture u Republici Hrvatskoj općenito dosad relativno slabo istraživane. Uzročnici sušenja masline u Hrvatskoj uglavnom su nepoznati i nisu bili predmet sustavnih znanstvenih istraživanja. Može se pretpostaviti da klimatske promjene i promjene u tehnologiji proizvodnje masline dovode do pojave ili porasta značenja novih, do sada nepoznatih ili relativno slabo poznatih bolesti u proizvodnji. Bolesti koje se u različitim krajevima svijeta opisuju kao najvažnije na maslini u Hrvatskoj ili uopće nisu utvrđene ili do sada uslijed njih nisu zabilježene veće štete. Osim porasta značaja za Hrvatsku novih ili do sada manje važnih bolesti, intenzivno podizanje novih nasada i globalna trgovina sadnim materijalom predstavlja rizik od širenja karantenskih ili stranih invazivnih biljnih parazita i štetnika.

U Istri je tijekom posljednjih nekoliko godina zabilježen sve veći broj slučajeva djelomičnog ili potpunog sušenja stabala masline. Oko te pojave vežu se različita objašnjenja i teorije, no pojava nije sustavno istražena. Nije poznato da li su takvi slučajevi posljedica abiotskih čimbenika, jesu li vezani uz biljne patogene, kao niti da li postoji zajednički uzrok ili uzročnik takvih pojava. Spoznaja uzroka sušenja masline ključna je u osmišljavanju prikladnih mjera zaštite. Ukoliko je riječ o biljnim bolestima, utvrđivanje uzročnika prvi je korak u izradi strategije zaštite u okviru održive i tehnološki napredne proizvodnje maslina u Istri. Uz učinkovite mjere zaštite, kakvoća i količina proizvodnje masline u Istri može se povećati, rizici u proizvodnji mogu se smanjiti, a proizvođači mogu biti upoznati s mogućim novim problemima i načinima njihove kontrole.

U okviru predloženog projekta planira se istražiti pojava sušenja masline u Istri. U zahvaćenim područjima u Istri, u maslinicima te na izdvojenim stablima na kojima su vidljivi simptomi sušenja grana, uzorkovati će se biljni materijal za utvrđivanje uzroka i uzročnika bolesti. Uzorci će se skupiti po terenu u četiri maslinogorja: bujsko-umaško, porečko-vrsarsko, rovinjsko i vodnjansko-pulsko. Pregledi i sakupljanje uzoraka obuhvatiti će različita uzgojna područja masline, različita podneblja, odnosno različite tipove tla, sortiment, mikroklimatska područja te stabla različite starosti u različitim sezonama, odnosno u različito godišnje doba. Dijagnoza će se za pojedine uzročnike bolesti izvršiti u laboratorijima. Na terenu će se istovremeno s dijagnostikom patogena pratiti klimatski i pedološki podaci (temperatura, vlaga, oborine; pH tla kao i količina N, P i K). Vodit će se posebna briga o evidenciji i pohrani sakupljenih podataka s terena kao i onih dobivenih u laboratorijskom radu kako bi se nakon završetka projekta isti mogli na kvalitetan način sustavno podastrijeti svim za rezultate zainteresiranim stranama.

Osnovni cilj projekta je utvrditi uzroke ili uzročnike sušenja masline na području Istre.

Specifični ciljevi projekta jesu utvrđivanje vrsta patogena koji će biti utvrđeni u uzorcima masline, praćenje simptomatologije na stablima ovisno o vrsti nađenog mogućeg uzročnika sušenja te praćenje geografske raširenosti nađenih mogućih uzročnika sušenja masline u Istri. U kasnijoj fazi projekta (II. faza), u specifične ciljeve projekta ubraja se dokazivanje patogenosti utvrđenih mogućih uzročnika bolesti te provjera Koch-ovih postulata u kontroliranim uvjetima. U posljednjoj fazi projekta, cilj je s rezultatima i spoznajama upoznati proizvođače maslina, udruge maslinara, javnost, stručnjake i znanstvenu zajednicu. Uz edukaciju, cilj projekta je i osmišljavanje prikladnih mjera zaštite od sušenja masline.

Ukupna vrijednost projekta je 182.000,00 kn od čega je 140.000,00 kn odobrilo Vijeće za istraživanja u poljoprivredi, 20.000,00 kn će sufinancirati Istarska županija, 10.000,00 Grad Vodnjan-Dignano, 10.000,00 kn Općina Marčana, 2.000,00 kn Općina Grožnjan i Grad Novigrad.

 

Projekt

"Optimizacija gnojidbe pri uzgoju industrijske rajčice primjenom mikoriznih gljiva"
Voditelj projekta: dr.sc. Igor Pasković
Trajanje: 30.06.2016.- 30.06.2018.
Karakteristika: Projekt odobren od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP), koje djeluje u sklopu Ministarstva poljoprivrede

 

Površine poljoprivrednog zemljišta se konstantno smanjuju kao posljedica urbanizacije, procesa erozije, klimatskih promjena i sl.. Kao rezultat toga nameće se potreba primjene zahvata koji će omogućiti postizanje odgovarajućih prinosa uz održanje visoke razine plodnosti tla. Konvencionalna proizvodnja industrijske rajčice u Istri, zbog ograničenih površina koje su dostupne proizvođačima, podrazumijeva skoro pa monokulturu uz intenzivnu upotrebu mineralnih gnojiva. Takvim sustavom proizvodnje dolazi do opadanja plodnosti tla osobito u pogledu fizikalno-kemijskih te biogenih svojstava. Osim toga, učestala i prekomjerna primjena mineralnih gnojiva može uzrokovati eutrofikaciju vodenih ekosistema i time negativno utjecati na okoliš. Najveće površine pod industrijskom rajčicom nalaze se u dijelu Istre na kojem prevladava crvenica „Terra rossa“ i poznat je kao „Crvena Istra“. Prirodne karakteristike crvenice povezane su s niskom razinom organske tvari, ali i nedovoljnom količinom biološki dostupnog fosfora. Fosfor je, naime, bitan biogeni element neophodan za optimalnu kvalitetu plodovitog povrća, te ima pozitivan utjecaj na sadržaj likopena. Organska tvar u tlu, ima snažan utjecaj na kemijske, fizikalne i mikrobiološke aspekte plodnosti tla i u optimalnim odnosima doprinosi prinosu i kvaliteti povrća.

 

Kako bi se osigurala održivost proizvodnje rajčice na crvenici te unaprijedila produktivnost i kvaliteta nužna su nova rješenja i suvremeni tehnološki postupci. Kao jedno od mogućih rješenja primjena je arbuskularnih mikoriznih gljiva (AMG, eng. AMF) uz istovremenu primjenu organskog gnojiva. Arbuskularne mikorizne gljive pružaju obećavajuće rezultate kako za održivu poljoprivrednu proizvodnju tako i za nutritivne potrebe čovjeka. AM simbioza utječe na usvajanje fosfora, koji iako može biti prisutan u tlu u većim količinama, biljkama je slabo dostupan, zahvaljujući vrlo slaboj topljivosti Fe, Al ili Ca-fosfata. Također, AMG pozitivno utječu i na usvajanje ostalih makro i mikroelemenata. Time one mogu pozitivno djelovati i na kvantitativne i kvalitativne parametre biljke i plodova rajčice. Međutim, mineralna gnojidba ima negativan efekt na mikorizne gljive i općenito uzrokuje smanjenje mikrobiološke biomase tla kao i njegove enzimatske aktivnosti. S druge pak strane organska gnojidba djeluje upravo suprotno te između ostalog može povećati sporulaciju nekih AMG vrsta. U posljednje vrijeme razvijen je cijeli niz dehidriranih i peletiranih organskih gnojiva s visokim udjelom lako pristupačnih hranjiva te jednostavnih za primjenu. Stoga držimo da bi kombinacija arbuskularnih mikoriznih gljiva i organskog gnojiva, omogućila manju upotreba mineralnih gnojiva u proizvodnji industrijske rajčice uzgajane na crvenici, bez negativnog utjecaja na prinos, a uz pozitivne učinke na kakvoću ploda i biogena svojstva tla.

 

Stoga, glavni cilj projekta je poboljšanje prinosa i kvalitete plodova industrijske rajčice uz održavanje (i unapređenje) plodnosti tla. Specifični ciljevi ovog projekta su: (1) Utvrditi utjecaj primjene AMG i gnojidbe na rast, razvoj, komponente prinos i kvalitetu rajčice. (2) Utvrditi utjecaj primjene AMG i gnojidbe na usvajanje i korištenje P i ostalih makro i mikro hranjiva u biljci te na aktivnost enzima u tlu. (3) Definirati parametre optimizirane gnojidbe i njihovu ekonomsku opravdanost.

 

Ukupna vrijednost projekta je 156.500,00 kn od čega je 136.500,00 kn odobrilo Vijeće za istraživanja u poljoprivredi, a 20.000,00 kn će sufinancirati Istarska županija.

 

OSTALI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 
COST projekt FA1303 - Sustainable control of grapevine trunk diseases
 

Tijekom 2013. godine u sklopu europske mreže COST - European Cooperation in Science and Technology (Europska mreža za suradnju u znanosti i tehnologiji) unutar kategorije Food and Agriculture (Hrana i poljoprivreda) pokrenut je COST projekt FA1303 Sustainable control of grapevine trunk diseases (Održiva kontrola bolesti drva vinove loze). U projektu je uključeno 20 država iz Europske unije, a s Instituta za poljoprivredu i turizam su u radu projekta uključeni dr. sc. Marijan Bubola i Danijela Janjanin, dipl. ing. agr. Bolesti drva su trenutno najveća prijetnja vinogradima kako u Europi, tako i u svijetu te je intenzitet njihovog napada iz godine u godinu u stalnom porastu. Nedavno je u Europi zabranjena uporaba nekih fungicida koji su se koristili u svrhu zaštite vinove loze od ovih bolesti te je posljedično nastala potreba za razvojem novih, održivih alternativa za upravljanje ovim bolestima. Budući da prethodno u Europi nije postojao koordiniran pristup u istraživanju ovih bolesti, javila se potreba za osnivanjem mreže znanstvenika koji će se baviti ovom problematikom, što je rezultiralo prijavom ovog projekta. Cilj projekta je umrežavanje znanstvenika i stručnjaka iz raznih dijelova Europe koji se bave ovom problematikom u svrhu boljeg razumijevanja bolesti drva vinove loze kako bi se stekla nova znanja o raširenosti ovih patogena, interakciji vinove loze i patogena, ekologije organizama koji napadaju drvo vinove loze i kako bi se razvili novi protokoli upravljanja i pristupi u biološkoj kontroli ovih bolesti. Ovaj COST projekt okuplja vodeće multidisciplinarne istraživače i institucije koje se bave ovim područjem, kako bi se predložile nove preporuke za upravljanje bolestima drva vinove loze i kako bi Europa postala svjetski lider u istraživanju bolesti drva vinove loze, u svrhu očuvanja vinograda. Nova znanja će biti promovirana u nastojanju da se poveća poznavanje, informiranost i svijest ove problematike širenjem informacija krajnjim korisnicima, javnim tijelima koji se tiču vinogradarske proizvodnje te široj javnosti.

 

BILETERALNI PROJEKTI

Projekt:
Recikliranje komunalnog mulja primjenom u poljoprivredi“
Voditelj projekta: 
dr.sc. Dean Ban
Trajanje projekta: 01.01.2018. – 31.12.2019.
Karakteristika: Bilateralni znanstveno - istraživački projekt Hrvatska – Slovenija
 
Cilj ovog projekta je unaprijediti suradnju Instituta za poljoprivredu i turizam i Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane s temom koja obuhvaća recikliranje komunalnog mulja primjenom u poljoprivredi. Nadalje, projekt će se fokusirati na učinkovitost odabranog strukturnog materijala u procesu kompostiranja komunalnog mulja te njegovom efektu na parametre kakvoće komposta. Utvrditi će se utjecaj dodatka komposta od komunalnog mulja na fizikalno-kemijska svojstva tla i kontaminaciju tla metalima. Procjena prijenosa metala iz tla s dodatkom komposta u biljke procijeniti će se metodom omjera koncentracija, te će se istražiti i fiziološki odgovor kod testne biljke (kineski kupus). Na temelju rezultata projekta napraviti će se smjernice i preporuke za komunalna poduzeća, lokalne udruge, poljoprivredni sektor te ostale slične agencije o kompostiranju komunalnog mulja kao strategiji recikliranja i njegovoj primjeni u poljoprivrednoj proizvodnji. Dosadašnja suradnja hrvatskog i slovenskog tima odvijala se dijelom neformalno kroz definiranje istraživačkih tema i projekata, a u 2017. godini razvila se suradnja kroz HRZZ projekt »Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja - REDGREENPLANT« (PKP-06-2016) u sklopu Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena u kojem su uključeni Institut za poljoprivredu i turizam kao vodeći partner i Institut Jožef Stefan u Ljubljani kao suradnička institucija.
 
Projekt:
„Ekstrakti invazivnih biljnih vrsta kao prirodna alternativa sintetičkim pesticidima“
Voditeljica projekta: 
dr.sc. Barbara Sladonja 
Trajanje projekta: 01.01.2018. – 31.12.2019.
Karakteristika: Bilateralni znanstveno - istraživački projekt Hrvatska – Slovenija
 
Cilj ovog projekta je unaprijediti suradnju Instituta i Biotehniškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani na temi koja spaja invazivne vrste i korištenje biljaka u proizvodnji prirodnih preparata u poljoprivredi. Oba partnera u projektu (Biotehniška fakulteta i Institut za poljoprivredu i turizam) imaju iskustva u području invazivnih vrsta i ekstrakcije fitotoksičnih spojeva iz raznih biljnih vrsta. Dosadašnja suradnja odnosila se na razmjenu iskustava i podataka, ovaj projekt omogućio bi kvalitetniju realizaciju trenutačnih projekata iz ove tematike na obje institucije, bolje upoznavanje kolega, razmjenu znanstvenih spoznaja i iskustava, nadograđivanje i upotpunjavanje znanstvenih metoda i u konačnici olakšalo buduću suradnju na drugim projektima. U slučaju utvrđenog djelotvornog utjecaja ekstrakata invazivnih biljaka, mogao bi se razviti "ekološki prihvatljiv" proizvod koji bi se koristio u poljoprivrednoj praksi umjesto sintetičkih herbicida i insekticida. Sekundarna korist bila bi smanjenje prisutnosti invazivnih biljaka u prirodi zbog široke uporabe (eksploatacije) njihovih ekstrakata u praksi. U daljnjim projektima proizvod bi se mogao i komercijalno valorizirati.

 

PROJEKTI ZAKLADE ADRIS

Zaklada Adris

 

 

 

 

Projekt:
Istraživanje uzročnika sindroma sušenja stabala masline – nova i slabo istraživana pojava u maslinarstvu
Nositelj projekta: Institut za poljoprivredu i turizam
Voditeljica projekta: dr. sc. Sara Godena
Trajanje projekta: 18.11.2016.-18.11.2018.
Donator: Zaklada Adris
Ukupna vrijednost projekta: 100.000,00 HRK

 

U posljednjih nekoliko godina na maslinama sve je više pojava koje su nepoznate čak i iskusnim maslinarima, a stručnjaci i znanstvenici na njih ne mogu dati odgovore koji bi bili empirijski utemeljeni. Može se pretpostaviti da klimatske promjene i promjene u tehnologiji proizvodnje masline dovode do pojave ili porasta značenja novih, do sada nepoznatih ili relativno slabo poznatih bolesti u proizvodnji. U Hrvatskoj je tijekom posljednjih nekoliko godina zabilježen sve veći broj slučajeva djelomičnog ili potpunog sušenja stabala masline. Oko te pojave vežu se različita objašnjenja i teorije, no pojava nije još sustavno istražena.

Osnovni ciljevi projekta jesu utvrditi uzroke ili uzročnike sušenja masline, utvrđivanje vrsta patogena, praćenje simptomatologije te praćenje geografske raširenosti nađenih uzročnika. Istraživanjem bi se nastojala razjasniti pojava čiji je gospodarski značaj posljednjih godina u porastu i koja sve više izaziva zabrinutost kod maslinara. Utvrđivanje uzročnika stvorilo bi temelje za osmišljavanje mjera zaštite koje bi dugoročno pružile sigurnost u uzgoju, a krajnji će korisnici rezultata istraživanja ponajprije biti  maslinari, zatim potrošači, turistički djelatnici i dr. Ukoliko se ciljevi projekta ispune, korist od realizacije ovog projekta moći će se ogledati u povećanju dohotka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Društvena korist od realizacije projekta biti će sagledana kroz širenje znanja o ranom prepoznavanju bolesti i simptoma, ublažavanju i suzbijanju pojave raznim mjerama, ali i edukacije. Realizacija projekta biti će doprinos očuvanju i unapređenju tradicije maslinarstva u Istri, koja na tom poluotoku traje i više od dvije tisuće godina.

 

 

ARHIVA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIH, TEHNOLOGIJSKIH I EU PROJEKATA INSTITUTA (2007 - 2016)