OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Marijan Bubola

Kontakt telefon:052/408-349

e-mail: marijan@iptpo.hr

Dr.sc. Marijan Bubola diplomirao je 2004. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, a 2010. godine je na istom Fakultetu obranio doktorsku disertaciju iz područja biotehničkih znanosti na temu „Utjecaj prorjeđivanja rodnih mladica i grozdova na fenolni sastav i antioksidacijsku aktivnost mošta i vina kultivara Malvazija istarska i Chardonnay (Vitis vinifera L)“.

Od 2004. godine zaposlen je na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, najprije kao znanstveni novak, a od 2012. godine kao znanstveni suradnik. Od 2005. godine angažiran je kao viši predavač na Veleučilištu u Rijeci, Poljoprivredni odjel Poreč, na kolegiju Vinogradarstvo.

Njegov predmet interesa u znanstveno-istraživačkom i stručnom radu je područje vinogradarstva, s naglaskom na utjecaj ampelotehničkih zahvata na kakvoću grožđa i vina, fenolne i aromatske spojeve u grožđu i vinu, autohtone sorte vinove loze i ampelografiju.

Radio je kao voditelj i suradnik na više nacionalnih i europskih projekata iz područja vinogradarstva i vinarstva, sudjelovao je na brojnim međunarodnim i nacionalnim kongresima te objavio veći broj radova u znanstvenim časopisima i zbornicima znanstvenih skupova.

Sudjeluje u radu Povjerenstva za organoleptičko ispitivanje vina i jakih alkoholnih pića i Panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja na Institutu za poljoprivredu i turizam. Tečno govori engleski i talijanski jezik, a služi se francuskim i španjolskim jezikom.

Član je ISHS (International Society for Horticultural Science), GiESCO vinogradarske grupe (Group of International Experts of Vitivinicultural Systems for Cooperation) i Australskog društva vinogradarstva i enologije (Australian Society of Viticulture and Oenology).

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=266145