Ispis

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Danijela Janjanin

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-325, petrusic@iptpo.hr

Danijela Janjanin diplomirala je Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo 2007.godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu 2010.godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti na temu „Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na udio pojedinih dušičnih spojeva u moštu i vinu sorte Graševina (Vitis vinfera L.)“.

Trenutno je zaposlena kao znanstveni novak/asistent na Zavodu za poljoprivredu i prehranu gdje radi kao suradnik na više znanstveno-istraživačkih projekata. Osim toga, radila je kao analitičar u Pedološkom laboratoriju Zavoda, a trenutno sudjeluje u aktivnostima Genetičkog laboratorija.

Na Nacionalnoj je listi ocjenjivača djevičanskog maslinovog ulja te je aktivan član Panela za senzornu analizu djevičanskih maslinovih ulja Instituta.

Predmet znanstveno-stručnog interesa su joj ishrana i genetika vinove loze te laboratorijski rad.
 

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=316694