OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Sara Godena

Kontakt telefon / mail   adresa:052/408-332, sara@iptpo.hr

dr.sc. Sara Godena dipl.ing.agr. obranila je doktorski rad naslova: „Viroze autohtonih i introduciranih sorti masline (Olea europaea L.) u Istri i njihov utjecaj na kakvoću djevičanskog maslinovog ulja“ na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet.

Sudjelovala je na znanstvenim i EU projektima Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč i objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz polja agronomije. Završila je tečaj za senzornu analizu maslinovog ulja međunarodne škole O.L.E.A. iz Pesara (Italija).

Trenutačno je zaposlena kao znanstveni novak, viši asistent.

Trenutačni predmet interesa u istraživanju su joj fitopatologija masline, maslinarstvo, zaštita bilja i ekološka poljoprivreda.

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=295364