dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Anita Silvana Ilak Peršurić

Kontakt telefon / mail adresa: 052/408-329, anita@iptpo.hr

Anita Silvana Ilak Peršurić rođena je 12. lipnja 1971. u Rotterdamu, Nizozemska, državljanka je Republike Hrvatske.

Godine 1994. zaposlila se u Agrolaguni d.d. Poreč i odradila pripravnički staž na poslovima u financijskoj i planskoj službi. Na mjestu voditelj kontrole proizvodnje vinarskog podruma radila je dvije godine 1995-1997. (analize grožđa i vina, kontrolu punjenja vina u boce i kvalitetu izlaznih proizvoda).

U Institutu za poljoprivredu i turizam, Poreč, radi od 1997. godine u svojstvu znanstvenog novaka te je napredovala u zvanju od mlađe asistentice, asistentice, više asistentice do znanstvene savjetnice na Zavodu za ekonomiku i razvoj poljoprivrede. Od 2007. do 2012. bila je  Predstojnica  Zavoda za Ekonomiku i razvoj poljoprivrede. 

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 05. svibnja 1994. godine na smjeru Poljoprivredna ekonomika i uspješno obranila diplomski rad naslova  “Tendencije prinosa i proizvodnje ratarskih kultura u Središnjoj Hrvatskoj”. Godine 1997. upisala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu poslijediplomski studij smjer Ekonomika poljoprivrede na kojem je 21.03.2001. godine obranila magistarski rad naslova “Socio-demografska reprodukcija obiteljskih gospodarstava Istarske županije”. Izvandoktorski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu završila je 25.10.2005.. godine na temu ''Društveno-ekonomski položaj žena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Istarske županije''.

Znanstveno istraživački rad dr. sc. Anite Silvane Ilak Peršurić  usmjeren je na područje istraživanja ekonomike poljoprivrede, a u fokusu istraživanja su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruženja poljoprivrednika i poslovno povezivanje poljoprivrede i turizma, agroturizam i ruralni turizam. Na mikro razini istražuje ekonomske učinke (proizvodnja, profitabilnost), ljudske resurse i organizaciju rada na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (sociodemografska reprodukcija, status žena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima).

U dosadašnjem radu na Institutu za poljoprivredu i turizam pristupnica aktivno surađuje s gospodarstvom, državnom, županijskom i lokalnom upravom te drugim subjektima. Osobito je angažirana u stručnom radu iz područja ekonomike.

Sudjelovala je u izradi brojnih studija i investicijskih programa za potrebe gospodarstva i lokalne samouprave.

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220673