Logo iptpo

Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Poreč, raspisuje natječaj za zapošljavanje jednog stručnog suradnika na projektu, za rad na projektu „KK.05.1.1.02.0030 - WildBioAdapt - Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama". Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca.

Uvjeti: VSS stečena prema ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij poljoprivrede, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku diplome i dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta (ukoliko je primjenjivo).

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu, moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

U slučaju potrebe, provest će se testiranje znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i razgovor s kandidatima. Obavijest o testiranju dostavit će se kandidatima na njihovu e-mail adresu. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom u postupku.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su o tome dostaviti odgovarajuće dokaze. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu, dostupne na internetskoj adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Institut za poljoprivredu i turizam kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom „Prijava na natječaj za stručnog suradnika-WildBioAdapt.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke, objavom putem web stranice Instituta www.iptpo.hr

URBROJ: 0147-20-706

Poreč, 2. rujna 2020.

Institut za poljoprivredu i turizam

Ravnatelj

dr. sc. Dean Ban