naturallyU Rovinju je 28.-31. ožujka 2023. održan međunarodni skup 28th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers (28HSKIKI) na kojem je voditeljica projekta dr. sc. Danijela Poljuha prezentirala rezultate istraživanja fitokemijskog profila bagrema (Robinia pseudoacacia L.), invazivne biljne vrste u Istri, provedenog u sklopu projekta NATURALLY, koji fiancira Hrvatska zaklada za znanost. Poster prezentacijom predstavljeni su rezultati analize fenolnog sastava i antioksidacijskog kapaciteta ekstrakata lista i cvijeta ove vrste koji su dio istraživanja čiji je cilj utvrditi potencijal invazivnih biljnih vrsta kao izvora fitofarmaceutika.

FOto s kongresa