Osnovne informacije o projektu

Naslov projekta: Razjašnjavanje sortne tipičnosti vina i maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti

Engleski naziv: Unravelling the varietal TYPIcity of wines and olive oils from CROatian native varieties

Akronim: TYPICRO

Natječaj i šifra projekta: Uspostavni istraživački projekt, UIP-2014-09-1194

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost (www.hrzz.hr) i Institut za poljoprivredu i turizam (www.iptpo.hr)

Trajanje projekta: 3 godine, 01.07.2015. - 30.06.2018.

Područje projekta: biotehničke znanosti, poljoprivreda

Voditelj projekta: dr. sc. Igor Lukić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, tel.: 052 408 327, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Institucija nositelj: Institut za poljoprivredu i turizam, K. Huguesa 8, 52440 Poreč

Ustanove - suradnici: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka; Fondazione Edmund Mach, San Michele all'Adige, Italija

 

Sažetak projekta

Koncept sortne tipičnosti vina i maslinovog ulja izučavan je iznimno rijetko i djelomično. Postoji veliki nedostatak objektivnih spoznaja, posebno u slučaju hrvatskih proizvoda. Projekt TYPICRO nastoji kroz kombiniranu uporabu različitih suvremenih metoda, tehnika i pristupa razjasniti, te utvrditi objektivne i mjerljive nositelje i pokazatelje sortne tipičnosti vina i maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti. Odabrati će se tipični uzorci te će se definirati tipične senzorne karakteristike i deskriptori od strane profesionalnih certificiranih senzornih ocjenjivača. Izraditi će se novi obrazac za kvantitativno deskriptivno senzorno ocjenjivanje tipičnosti. Uzorci tipičnih vina i maslinovih ulja od domaćih i introduciranih sorti biti će podvrgnuti detaljnom kemijskom profiliranju i kvantifikaciji pomoću mikroekstrakcije na čvrstoj fazi uz plinsku kromatografiju-spektrometriju masa (HS-SPME-GC-MS) za hlapljive spojeve arome, te tekućinske kromatografije visokog razlučivanja s detekcijom nizom dioda (HPLC-DAD) za fenole. Uzorci će se senzorno ocijeniti kvantitativnom deskriptivnom analizom. Rezultati će biti obrađeni kemometrijskim metodama. Prototipski proizvodi domaćih sorti biti će podvrgnuti dubinskoj metabolomskoj i olfaktometrijskoj (AEDA s GC-O) analizi u svrhu identifikacije novih spojeva, te određivanja hijerarhije hlapljivih sastojaka odnosno njihovog relativnog doprinosa tipičnoj aromi. Očekivani rezultati uključuju određivanje tipičnog kemijskog sastava i senzornih svojstava sortnih vina i maslinovih ulja od domaćih i introduciranih sorti, utvrđivanje fizikalno-kemijske osnove i nositelja senzorne tipičnosti, utvrđivanje biljega sortnog podrijetla za diferencijaciju između tipičnih proizvoda od domaćih i introduciranih sorti, određivanje nepromjenjivih osobina i pokazatelja sortnog podrijetla unatoč unutarsortnoj varijabilnosti, te određivanje unutarsortnih razlika. Kroz niz poljskih i proizvodnih tehnoloških pokusa identificirati će se tehnološki čimbenici koji doprinose isticanju i očuvanju tipičnosti. Biti će ispitan stupanj prepoznatljivosti tipičnih domaćih vina i ulja među stručnjacima, znalcima i proizvođačima. Rezultati ovog projekta predstaviti će se kroz niz javnih predavanja, konferencija i radionica, te će biti objavljeni u međunarodno relevantnim znanstvenim časopisima.

 

Ključna pitanja na koja projekt želi odgovoriti

1. Koja su tipična senzorna i kemijska svojstva (s težištem na hlapljivim i fenolnim spojevima) tipičnih vina i maslinova ulja od domaćih sorti u Hrvatskoj?

2. Koja je kemijska osnova senzorne tipičnosti tipičnih hrvatskih vina i maslinovih ulja, koji su ključni utjecajni spojevi, te koja je uzročno-posljedična veza između njih?

3. Koja je razlika između tipičnih vina i ulja od domaćih i introduciranih sorti?

4. Postoje li i koji su kemijski i senzorni pokazatelji sortnog podrijetla koji mogu razlikovati proizvode od različitih sorti uz statističku značajnost?

5. Postoje li i koji su različiti "podtipovi" ili rasponi vina i maslinovog ulja od iste sorte koji se mogu smatrati tipičnim?

6. Kako na sortnu tipičnost hrvatskih vina i maslinovih ulja utječu različiti postupci i parametri u uzgoju i proizvodnji?

7. Postoje li i koja su nepromjenjiva senzorna i kemijska obilježja i pokazatelji koji ostaju konstantni kao odrednice sortnog podrijetla i tipičnosti unatoč unutarsortnoj varijabilnosti koja proizlazi kao rezultat različitih klonova, mikrolokacija ili tehnoloških postupaka?

 

Ciljevi projekta

1. Definiranje tipičnih senzornih svojstava sortnih vina i ekstra djevičanskih maslinovih ulja proizvedenih od hrvatskih domaćih sorti

2. Kemijska i senzorna karakterizacija i diferencijacija tipičnih vina i ekstra djevičanskih maslinovih ulja proizvedenih od hrvatskih domaćih, te diferencijacija od onih proizvedenih od konkurentnih introduciranih globalno poznatih sorti

3. Dubinska metabolomska i olfaktometrijska analiza tipičnih vina i ekstra djevičanskih maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti

4. Identifikacija tehnoloških čimbenika i parametara koji naglašavaju sortnu tipičnost vina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja

5. Ispitivanje prepoznatljivosti sortne tipičnosti vina i maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti među stručnjacima, poznavateljima i proizvođačima

6. Objavljivanje i diseminacija rezultata