Happy treeU sklopu projekta „Katalog naj-stabala Istre“ financiranog od strane Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, izrađen je online katalog velikih/starih/zanimljivih stabala u Istri. Katalog trenutno sadrži 64 stabla i 24 različite drvenaste biljne vrste, od kojih su najčešći hrast medunac (Quercus pubescens), ladonja (Celtis australis) i lipa (Tilia sp.). Za svako stablo postoje podaci o točnoj lokaciji, opsegu stabla (na 1 m visine), prosječnoj visini, prosječnoj širini krošnje, starosti (po usmenoj predaji) i zdravstvenom stanju te fotografije stabla. Autori kataloga su: dr.sc. Barbara Sladonja, mag.oecol. Danijela Damijanić i mag.oecol. Mirela Uzelac.

katalog