logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam organizira

1. dopunsku izobrazbu 19.12.2023. s početkom u 15.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2023-009-FZGSF6ND

2. osnovnu izobrazbu 11.12.2023. s početkom u 10.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2023-009-JKTOEF2P

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: zivka@iptpo.hr

Raspored sati - Dopunska Izobrazba

19.12.2023. - Utorak

Ovlašteni predavač: Zoran Užila dipl.ing.agr. / dr.sc. Ivana Dminić Rojnić (tri školska sata - 15,00 - 16,45)

1. Propisi - Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida, Zakonski propisi vezani uz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja, Registracija i stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja

2. Ostaci pesticida - Zakonski propisi vezani uz ostatke pesticida

3. Štetni organizmi bilja i biljnih proizvoda - Štetni organizmi

4. Rezistentnost - Rezistentnost

5. O sredstvima za zaštitu bilja - Sredstva za zaštitu bilja, Usporedna procjena

Pauza 16,45 - 17,00 Ovlaštena predavačica: Marica Vukmirović dipl.ing.agr. (četiri školska sata - 17,00 - 20,00)

6. Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja - Prodaja SZB, Postupanje sa praznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva

7. Održiva poljoprivreda -Koncept održive poljoprivrede, Integrirana zaštita bilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi

8. Ekološka proizvodnja - Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi

9. Primjena sredstava za zaštitu bilja

10. Strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja - Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja

11. Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja - Rizici za zdravlje vezani uz SZB, Ostaci pesticida, Trovanje sredstvima za zaštitu bilja, mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor, Hitne mjere, Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš, Procjena rizika

12.Neciljani organizmi i bioraznolikost - Rizici i zaštita za neciljane organizme vezani uz SZB (neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu, bioraznolikost)

13. Zaštita voda - Rizici za okoliš vezani uz sredstva za zaštitu bilja

ISPIT

20.09.2023. 20,00 – 20,45

25.09.2023. 10,00 – 10,45

 

Raspored sati - Osnovna Izobrazba

11.12.2023. - Ponedjeljak
 
Ovlašteni predavači: Zoran Užila dipl.ing.agr. / dr.sc. Ivana Dminić Rojnić / Marica Vukmirović dipl.ing.agr.
 
1. Propisi - Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida, Zakonskipropisi vezani uz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja,Registracija i stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja
2. Ostaci pesticida - Zakonski propisi vezani uz ostatke pesticida
3. Štetni organizmi bilja i biljnih proizvoda - Štetni organizmi
4. Rezistentnost - Rezistentnost
5. O sredstvima za zaštitu bilja - Sredstva za zaštitu bilja
 
12.12.2023. - Utorak
 
6. Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja -Prodaja SZB, Postupanje sa praznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva
7. Održiva poljoprivreda -Koncept održive poljoprivrede, Integriranazaštita bilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi
8. Ekološka proizvodnja - Zaštita bilja u ekološkojproizvodnji/poljoprivredi
9. Primjena sredstava za zaštitu bilja
10. Strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja - Uređaji za primjenusredstava za zaštitu bilja
11. Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja - Rizici zazdravlje vezani uz SZB, Ostaci pesticida, Trovanje sredstvima za zaštitu bilja,mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor, Hitne mjere, Mjere za smanjenje rizikaza ljude, neciljane organizme i za okoliš, Procjena rizika
12.Neciljani organizmi i bioraznolikost - Rizici i zaštita za neciljaneorganizme vezani uz SZB (neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu,bioraznolikost)
13. Zaštita voda - Rizici za okoliš vezani uz sredstva za zaštitu bilja
 
ISPIT
 
12.12.2023. 17,00 – 17,45
13.12.2023. 10,00 – 10,45