zemlja


Laboratorij za tlo, biljku i vodu
T: +38552 408 337
Pedološki laboratorij Ispis E-mail

Povijest

Počeci rada pedološkog laboratorija, danas laboratorija za tlo, biljku i vodu te njegovo opremanje vezani su uz 2001. godinu kada je mr.sc. Ivan Bratović izradio dokument Program razvoja i opremanja pedološkog laboratorija, a u ožujku 2003. na temelju rješenja u okviru Zavoda za poljoprivredu i prehranu, Instituta za poljoprivredu i turizam formiran je pedološki laboratorij. Za voditelja pedološkog laboratorija imenovan je dr.sc. Dean Ban, kojeg je na mjestu voditelja naslijedio mr.sc. David Gluhić. Magistar Gluhić je dužnost voditelja laboratorija obnašao do veljače 2008. godine.

 

Analize koje obavlja pedološki laboratorij

Danas laboratorij za tlo, bilku i vodu obavlja analize tla u svrhu praćenja plodnosti vinograda, voćnjaka ili povrtnjaka radi pravilnog korištenja gnojiva i postizanja odgovarajućeg prinosa. Isto tako se pedološke analize mogu koristiti i za ostvarivanje prava na poticaj u integriranim i ekološkim sustavima biljne proizvodnje .

 

Analize tla koje obavlja pedološki laboratorij:

1. određivanje reakcije tla (pH u vodi i KCl)
2. određivanje biljci pristupačnog fosfora
3. određivanje biljci pristupačnog kalija
4. određivanje ukupnog dušika
5. određivanje organske tvari
6. određivanje doze vapna za kalcizaciju (za kisela tla pH u KCl < 5,5)
7. određivanje zemnoalkalnih karbonata (za alkalna tla)
8. određivanje fiziološki aktivnog vapna

9. određivanje ukupnih soli u tlu
10. određivanje mehaničkog sastava tlaPARAMETAR

METODA

Određivanje reakcije tla

elektrometrijski

Određivanje biljci pristupačnog fosfora

AL metoda

Određivanje biljci pristupačnog kalija

AL metoda

Određivanje ukupnog dušika

Modificirana metoda po Kjeldahlu

Određivanje organske tvari

Metoda po Tjurinu

Određivanje doze vapna za kalcizaciju

Modificirana metoda po Kappenu

Određivanje zemnoalkalnih karbonata

volumetrijski - Scheiblerovim kalcimetrom

Određivanje ukupnih soli

konduktometrijski

 

Uzimanja uzoraka tla za analize


Prije uzimanja uzoraka tla za analizu potrebno je procijeniti ujednačenost proizvodne površine.
Neujednačenost se često može zamijetiti po samom izgledu površine tla:
 
1. Različiti mikroreljef (nagib, depresije, uzvišenja, kanali)
2. Različita vodopropusnost (zadržavanje vode na pojedinim dijelovima proizvodne površine)
3. Teksturna neujednačenost (različita rahlost ili zbijenost tla, mjestimično stvaranje pokorice)
4. Različita boja (svjetlije ili tamnije površine – različita vlažnost, količina organske tvari, tekstura i dr.)

 

Prosječan uzorak tla


Prosječan uzorak je mase 0,5-1,5 kg i sastoji se od 10-20 dobro izmiješanih pojedinačnih poduzoraka ravnomjerno uzetih sa ujednačenog (homogenog) dijela proizvodne površine. Ukoliko je proizvodna površina neujednačena (nehomogena) potrebno je za svaki dio uzeti novi PROSJEČAN UZORAK TLA.

Postoje dva modela uzimanja uzoraka tla s neke površine:
1) uzimanje uzoraka u obliku W (slika 1.)

slika 1.

2) uzimanje uzoraka u obliku Z (slika 2.)

slika 2.

Prilikom uzimanja uzoraka potrebno je voditi računa da se isključe rubni dijelovi parcele.

Uzimanje prosječnog uzorka tla

Za potrebe vinogradarskih i voćarskih kultura uzimaju se dva prosječna uzorka, sa slijedećih dubina:

1. Površinski sloj, 0-30 cm dubine
2. Dubinski sloj, 30-60 cm dubine

Za potrebe povrtnih, ratarskih kultura i lavande, uzima se jedan prosječan uzorak sa jedne dubine:

1. Površinski sloj, 0-30 cm dubine

Način uzimanja uzoraka:

• Lopatom ili ašovom iskopati rupe do dubine uzimanja uzoraka (slika 3.)
• Vertikalno lopatom odsjeći tlo debljine 3-5 cm do dubine uzimanja uzoraka (slika 4.)
• Odsječeni rubni dijelovi na lopati se odbacuju, a središnji dio čini jedan prosječan poduzorak (slika 5.)

Uzorkovanje pedoloski

• Sve pojedinačne poduzorke, sa iste dubine, sakupiti u jednu kantu, dobro promiješati i izdvojiti 0,5-1,5 kg tla. To čini jedan prosječan uzorak za određenu (jednu) dubinu. Uzorak se stavlja u plastičnu vrećicu na kojoj se napiše dubina uzorkovanja (npr. 0-30 cm)

Zapisnik s popisom uzoraka sadrži slijedeće podatke za sve uzorke:

1) podaci o vlasniku površine (ime, prezime, adresa, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa),
     − ukoliko je naručitelj analize pravna osoba (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka) potrebno je navesti JMBG nositelja 
     obiteljskog   poljoprivrednog gospodarstva, odnosno MB tvrtke
2) planirani usjev ili nasad za koji se traži analiza,
3) datum i ime osobe koja je uzela uzorak tla,
4) ukoliko se naručuje analiza za ostvarivanje novčanog poticaja potrebno je dostaviti kopiju katastarskog plana s označenim česticama za koje se traži poticaj

Dostavljanje uzoraka
Uzorke je moguće dostaviti osobno u Pedološki laboratorij ili poslati poštom na adresu:
Institut za poljoprivredu i turizam,
Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

Prijem uzoraka tla
PON – PET
8.00 – 15.00

Download cjenika 

Kontakti:

Voditelj laboratorija za tlo, biljku i vodu
Zoran Užila, dipl. ing. agr.
stručni suradnik u sustavu znanosti
TEL: +385 52 408 337

Klara Pilar
poljoprivredni tehničar
administrator
TEL: +385 52 408 337

Predstojnik zavoda
dr. sc. Igor Lukić
VIši znanstveni suradnik
TEL: + 385 52 408 327