logo
 
 
 
 
 
 
 
 

ConsumeLess Plus - A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more

Naziv projekta: A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more

AKRONIM: ConsumeLess Plus

Operation number: 7998
Contract NO:
1613980644
Trajanje projekta: 
13 mjeseci,  01. 06. 2021. – 30. 06. 2022.
Vodeći partner na projektu: 
Energy and Water Agency – EWA (Malta)

Voditeljica projekta u Institutu: dr. sc. Kristina Brščić

Program: INTERREG MEDITERAN (MED)

 

O PROJEKTU:

Tip projekta: Multi-modularni projekt koji uključuje prijenos znanja i kapitalizaciju

Prioritetna os 3.: Zaštita i promicanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa

Specifičan cilj 3.1.: Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području

Ukupni budžet projekta: 399.975 eura od toga je 291.720 eura finacirano iz EFRR fonda 85 %

Budžet IPTPO-a: 58.000 eura od toga je 49.300 eura finacirano iz EFRR fonda (85 %)

 

Kratak opis projekta:

ConsumeLess Plus prenosi model koji je testiran tijekom tri godine trajanja ConsumeLess projekta u pet Mediteranskih zemalja (Malta, Italija, Grčka, Albanija i Španjolska).  ConsumeLess model povećava atraktivnost i konkurentnost odredišta poticanjem očuvanja resursa područja. Naime, očuvanje ekosustava, minimiziranje upotrebe resursa (npr. energije i vode), smanjenje količine nastalog otpada, minimiziranje emisija štetnih plinova i zagađenja osigurava dobrobit lokalnog stanovništva i posjetitelja te pritom doprinosi oporavku turizma nakon pandemije COVID-19. Dosad je u ConsumeLess model uključeno otprilike oko 30 destinacija i 300 sudionika i objekata. U okviru modela kreirane su smjernice, priručnici,  protokoli, vodiči, promotivni proizvodi, oznake i komunikacijski materijali. Projektom ConsumeLess Plus planira se implementirati već postojeći model u četiri nove mediteranske regije iz Hrvatske, Crne Gore, Francuske i Cipra uključujući pritom inovativnu marketinšku kampanju razvijenu unutar ConsumeLess projekta. Cilj je pomoći mediteranskim regijama u obnovi odredišta, potičući mala i srednja poduzeća na primjenu zajedničkih načela održivosti. Naime, održivost treba biti vodeće načelo prema oporavku turizma s ciljem promicanja sigurnih odredišta, pritom unapređujući lokalnu proizvodnju i održivi razvoj. Zadatak projekta je prikazati odredište kao ConsumeLess destinaciju koje tako postaje dio mediteranske zajednice koja valorizira prirodne resurse i kulturnu baštinu i koje se usredotočuje na lokalno gospodarstvo i zajednicu.

Ostali projektni partneri:

 • Ambiente Italia Srl - AI (Italija)
 • Larnaca-Famagusta District Development Agency – ANETEL (Cipar)
 • Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska)
 • Grad Kotor (Crna Gora)
 • Chamber of Commerce and Industry Nice Côte d’Azu – CCI Nice (Francuska)

Pridruženi partneri:

 • Upravni odjel za turizam Istarske županije (Hrvatska)
 • Larnaka Tourism Board (Cipar)
 • Turistička organizacija općine Kotor (Crna Gora)
 • Regional Federation of Tourist Offices Provence-Alpes-Cote-d'Azur (Francuska)
 • Malta Tourism Authority (Malta)

Suradnice na projektu u Institutu:

 • Tina Šugar Korda, mag. ing. agr.
 • Katarina Lovrečić, mag. oec.
 • Joelle Živolić, univ. spec. oec. 
 • Rosela Kružić, mag. turism. cult.

Osobe zadužene za administraciju i računovodstvene poslove:

 • Oriana Legović
 • Karmen Antolović
 • Suzana Gržević Baćac

Društvene mreže

Saznajte više o ConsumelessMed oznaci

Kriteriji oznake ConsumelessMed

NOVOSTI O PROJEKTU: