OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Danijela Poljuha

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-336, danijela@iptpo.hr

Dr. sc. Danijela Poljuha završila je studij biologije, smjer molekularna biologija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala i doktorirala u području Prirodnih znanosti, polju biologije.

Radila je kao istraživač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč i Centru za istraživanje materijala Istarske županije METRIS (Istarska razvojna agencija) te boravila u Italiji na usavršavanju.

Sudjelovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i objavila više od 50 znanstvenih radova iz područja biologije i biotehnologije. Osnivač je dva laboratorija i Biotehničkog odjela istraživačkog centra.

Trenutačno je zaposlena kao voditelj Genetičkog laboratorija Instituta.

Istraživački interes usmjeren joj je na biljnu genetiku i primjenu molekularnih biljega u zaštiti i očuvanju genetskih resursa u hortikulturi, s naglaskom na mediteranske kulture, vinovu lozu i maslinu. Osim znanstvenog istraživanja bavi se i popularizacijom znanosti.

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=213743

CV