vodice

Na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom Simpoziju Agronoma koji je održan u Vodicama od 19. do 24. lipnja 2022. godine doktorandica Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, Sara Rossi mag.ing.agr. ispred grupe autora dobila je nagradu za najbolji poster u sekciji Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo.

NAGRAĐENI POSTER možete pogledati na linku.  

foods

Dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica HRZZ projekta VINUM SANUM, u suradnji sa kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te Kliničkog bolničkog centra Rijeka, objavila je rad naslova „Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Red and White Wines Produced from Autochthonous Croatian Varieties: Effect of Moderate Consumption on Human Health“  u uglednom znanstvenom časopisu „Foods“ (Q1; IF: 5.561).

Rad je dostupan na mrežnim stranicama časopisa Foods

euawe 2U sklopu HRZZ projekta “Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani”- VINUM SANUM, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom kongresu u organizaciji Europskog udruženja vinskih ekonomista – EuAWE. Kongres je  održan na Fakultetu UTAD, Universidade Tras-Os-Montes e Alto Douro, u Villi Real, Portugal od 18. do 21. svibnja 2022. godine.

wintermed logo

U okviru projekta Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“  izašao je novi newsletter o aktivnostima projekta kojeg možete preuzeti na poveznici.

intereg mediteran logo

Tijekom svibnja i lipnja održano je nekoliko događanja u okviru realizacije projekta Interreg Med INCIRCLE – „INsular and low density areas in the transition towards a more CIRCuLar Economy“. U INCIRCLE projekt ukupno je uključeno 14 partnera iz šest zemalja, a stručnjaci Instituta za poljoprivredu i turizam uključeni su  u projekt kao vanjski suradnici u realizaciji aktivnosti na području Splitsko dalmatinske županije. Cilj projekta je razvoj regionalnih i lokalnih strategija za održivi turizam, primjenjujući principe kružne ekonomije u turističkim destinacijama smještenim na otocima i u područjima niske gustoće naseljenosti.

wintermed logo

Dana 31. 5. 2022., na otoku Rodos u Grčkoj organizirana je Završna konferencija Interreg MED projekta WINTER MED. Na konferenciji su sudjelovali partneri u projektu WINTER MED, kao i ostali dionici iz regija partnera. Središnji događaj konferencije bio je predstavljanje glavnih rezultata projekta, a kojima je cilj poticanje suradnje dionika u turizmu prema odgovornom i održivom turizmu tijekom cijele godine na otočnim destinacijama diljem Mediterana. Također, na konferenciji se razgovaralo o konkretnoj primjeni rezultata projekta u pilot destinacijama Mediterana, a ključni dionici europskih institucija podijelili su svoju viziju integriranja preporuka kreiranih u okviru projekta WINTER MED u javne politike.

LOGO COLOUR INHERITNa Institutu za poljoprivredu i turizam, 7. lipnja 2022. godine, održana je dodjela INHERITURA certifikata javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni i Javnoj ustanovi Natura Histrica za lokaciju Luka Budava u Ližnjanu (područje ekološke mreže koja se u cijelosti nalazi u administrativnom sastavu Općine Ližnjan). Institut za poljoprivredu i turizam, bio je organizator dodjele te partner na projektu INHERIT - „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja” u okviru kojeg se ovaj certifikat i dodjeljuje.

logo 2022 prozirI ove je godine Poreč bio jedini grad u Istri koji obilježava Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki. U organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam i uz podršku grada Poreča putem projekta „Centar za invazivne vrste“ održano je niz predavanja i radionica za djecu svih uzrasta.

logo 2022 prozirU okviru 4. Hrvatskog mikroskopijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem koji je održan u Poreču, od 18. do 20. svibnja 2022. g., u Institutu je za sudionike kongresa organizirana degustacija maslinovog ulja popraćena znanstveno-stručnim predavanjem o kvaliteti maslinovih ulja. Prezentaciju su organizirale dr. sc. Karolina Brkić Bubola, voditeljica službenog Panela za senzornu analizu maslinovog ulja i Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn., voditeljica Prehrambeno-biotehnološkog laboratorija Instituta, akreditiranih za kontrolu kvalitete i autentičnosti maslinovih ulja.

LOGO COLOUR INHERITU Sparti (Grčka), od 27. do 29. travnja 2022. godine, održana je završna konferencija projekta „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja“ - INHERIT“, pod nazivom “The INHERIT approach – Conservation and  valorisation of natural heritage – The INHERITURA label” u organizaciji vodećeg projektnog partnera, Regije Peloponez.

Unesco Portoroz 2022Predstavnice Instituta za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Kristina Brščić, dr.sc. Ana Težak Damijanić, Marija Pičuljan i Katarina Lovrečić, sudjelovale su na panelu u sklopu međunarodne znanstvene konferencije UNESCO UNITWIN CONFERENCE 2022: WORLD HERITAGE AND TOURISM INNOVATION. Konferencija se održala na Fakultetu za turistične študije (Turistica) u Portorožu, od 15. do 20. svibnja 2022. godine.

imr conf xviii bijeli 12Predstavnica Instituta za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Ana Težak Damijanić, sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE XVIII u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Konferencija se održala u Opatiji, od 5. do 7. svibnja 2022. godine.

Potkategorije