vinum sanum logoDana 30.06.2022. u okviru HRZZ projekta VINUM SANUM u Institutu za poljoprivredu i turizam (nositelj projekta) održana je Vinarska radionica ‘’Uloga vina u ljudskoj prehrani – utjecaj umjerene konzumacije vina autohtonih hrvatskih sorti na zdravlje ljudi’’. Rezultate istraživanja predstavile su dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica projekta, te suradnice na projektu prof.dr.sc. Štefica Dvornik, doc.dr.sc. Teodora Zaninović Jurjević, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić i Fumica Orbanić, mag.ing.agr.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM

logo 2022 prozirDr.sc. Barbara Sladonja, u suradnji sa kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč objavila je rad naslova „Development of drone-based methodology for inventory and monitoring invasive plants along river banks in Croatia“ u znanstvenom časopisu posvećenom biološkim invazijama i njihovom upravljanju „Management of Biological Invasions“ (Q2; IF: 2,282). Rad ima, osim znanstvenog aspekta, funkciju pridonijeti praktičnom upravljanju invazivnim vrstama.

logo 2022 prozirPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za nabavu laboratorijskog potrošnog materijala za rad na projektu „WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030.

1. Dokumentacija za nadmetanje

Svi dokumenti navedeni u pozivu koji su traženi kao sastavni dio ponude, moraju biti podignuti skenirani, potpisani sukladno zahtjevu iz poziva na dostavu ponuda.

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 15.07.2022. do 15,00 sati

vodice

U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, voditeljica projekta dr.sc. Sanja Radeka te doktorandice Sara Rossi, Ena Bestulić i Fumica Orbanić, sudjelovale su na 57. Hrvatskom i 17. Međunarodnom simpoziju Agronoma u Vodicama.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM

vodice

Na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom Simpoziju Agronoma koji je održan u Vodicama od 19. do 24. lipnja 2022. godine doktorandica Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, Sara Rossi mag.ing.agr. ispred grupe autora dobila je nagradu za najbolji poster u sekciji Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo.

NAGRAĐENI POSTER možete pogledati na linku.  

foods

Dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica HRZZ projekta VINUM SANUM, u suradnji sa kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te Kliničkog bolničkog centra Rijeka, objavila je rad naslova „Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Red and White Wines Produced from Autochthonous Croatian Varieties: Effect of Moderate Consumption on Human Health“  u uglednom znanstvenom časopisu „Foods“ (Q1; IF: 5.561).

Rad je dostupan na mrežnim stranicama časopisa Foods

euawe 2U sklopu HRZZ projekta “Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani”- VINUM SANUM, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom kongresu u organizaciji Europskog udruženja vinskih ekonomista – EuAWE. Kongres je  održan na Fakultetu UTAD, Universidade Tras-Os-Montes e Alto Douro, u Villi Real, Portugal od 18. do 21. svibnja 2022. godine.

wintermed logo

U okviru projekta Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“  izašao je novi newsletter o aktivnostima projekta kojeg možete preuzeti na poveznici.

intereg mediteran logo

Tijekom svibnja i lipnja održano je nekoliko događanja u okviru realizacije projekta Interreg Med INCIRCLE – „INsular and low density areas in the transition towards a more CIRCuLar Economy“. U INCIRCLE projekt ukupno je uključeno 14 partnera iz šest zemalja, a stručnjaci Instituta za poljoprivredu i turizam uključeni su  u projekt kao vanjski suradnici u realizaciji aktivnosti na području Splitsko dalmatinske županije. Cilj projekta je razvoj regionalnih i lokalnih strategija za održivi turizam, primjenjujući principe kružne ekonomije u turističkim destinacijama smještenim na otocima i u područjima niske gustoće naseljenosti.

wintermed logo

Dana 31. 5. 2022., na otoku Rodos u Grčkoj organizirana je Završna konferencija Interreg MED projekta WINTER MED. Na konferenciji su sudjelovali partneri u projektu WINTER MED, kao i ostali dionici iz regija partnera. Središnji događaj konferencije bio je predstavljanje glavnih rezultata projekta, a kojima je cilj poticanje suradnje dionika u turizmu prema odgovornom i održivom turizmu tijekom cijele godine na otočnim destinacijama diljem Mediterana. Također, na konferenciji se razgovaralo o konkretnoj primjeni rezultata projekta u pilot destinacijama Mediterana, a ključni dionici europskih institucija podijelili su svoju viziju integriranja preporuka kreiranih u okviru projekta WINTER MED u javne politike.

LOGO COLOUR INHERITNa Institutu za poljoprivredu i turizam, 7. lipnja 2022. godine, održana je dodjela INHERITURA certifikata javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni i Javnoj ustanovi Natura Histrica za lokaciju Luka Budava u Ližnjanu (područje ekološke mreže koja se u cijelosti nalazi u administrativnom sastavu Općine Ližnjan). Institut za poljoprivredu i turizam, bio je organizator dodjele te partner na projektu INHERIT - „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja” u okviru kojeg se ovaj certifikat i dodjeljuje.

logo 2022 prozirI ove je godine Poreč bio jedini grad u Istri koji obilježava Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki. U organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam i uz podršku grada Poreča putem projekta „Centar za invazivne vrste“ održano je niz predavanja i radionica za djecu svih uzrasta.

Potkategorije