natjecajNatječaj za prijavu i financiranje internih kompetitivnih istraživačkih projekata Instituta za poljoprivredu i turizam koji će se financirati sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Sredstvima ovog Natječaja financirat će se temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja. Financirani projekti temeljit će se na nabavi kapitalne istraživačke opreme i provođenju inovativnih istraživanja koja doprinose ostvarenju strateških ciljeva Instituta.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 500.000,00 EUR. Iznos financiranja je od najmanje 150.000,00 EUR do najviše 500.000,00 EUR po projektu za ukupno 42 mjeseca trajanja projekta. U razdoblju od 42 mjeseca financirat će se najviše 3 projekta, a najmanje 1 projekt.

 

Provedbom ovog Natječaja ostvarit će se doprinos sljedećim pokazateljima:

 • Broj znanstvenih radova u WoS A1 časopisima
 • Broj suradnji s inozemnim partnerima
 • Broj znanstvenika uključenih u aktivnosti znanstvene mobilnosti
 • Broj završenih doktorata
 • Ukupno ulaganje javnog znanstvenog instituta u istraživačku infrastrukturu iz vlastitih sredstava
 • Broj formaliziranih suradnji s tijelima državne uprave i javnog sektora

Voditelji istraživanja moraju biti znanstvenici koji su zaposleni na Institutu za poljoprivredu i turizam u punom radnom vremenu, koji su istraživački aktivni u području istraživanja i odgovorni za provedbu projekta i upravljanje istraživačkom grupom. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici i ostali djelatnici Instituta.

Kao jedina vrsta dozvoljenih, odnosno prihvatljivih troškova projekata financiranih u okviru ovog Natječaja smatra se nabava kapitalne istraživačke opreme.

Projekti financirani u okviru ovog Natječaja moraju biti usklađeni s načelom „ne nanosi bitnu štetu“.

Rok za prijavu na Natječaj je 23. listopad 2023. godine do 20:00 sati (CET). Sve prijave zaprimljene nakon definiranog roka neće se razmatrati. Prijava na Natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu (u prilogu) i popratnih dokaza koji se podnose samo u elektroničkome obliku.

Postupak vrednovanja sastoji se od administrativne provjere, vrednovanja i bodovanja projektnih prijedloga te završnog rangiranja projektnih prijedloga. Projektne prijedloge zaprima glavni tajnik Instituta, a vrednuje Povjerenstvo za vrednovanje istraživačkih projekata Instituta za poljoprivredu i turizam (Povjerenstvo) sastavljeno od pomoćnika ravnatelja i predstojnika zavoda. Predsjednik Povjerenstva je pomoćnik ravnatelja za znanost. Članovi Povjerenstva (pomoćnici ravnatelja i predstojnici zavoda) ne mogu sudjelovati na ovom pozivu kao predlagatelji ili članovi istraživačke grupe.

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga Institut, Znanstveno vijeće i Povjerenstvo temelje na načelima kakvoće, transparentnosti, jednakosti tretmana, povjerljivosti, nepristranosti te učinkovitosti i brzine. Odluke Povjerenstva moraju biti temeljene na jasno opisanim i unaprijed objavljenim pravilima, procedurama i kriterijima vrednovanja. Projektni prijedlozi ocjenjuju se nepristrano na temelju njihove kvalitete. Sve osobe uključene u postupak vrednovanja (Znanstveno vijeće, Povjerenstvo i ostali) moraju čuvati povjerljivost svih podataka navedenih u projektnim prijedlozima, uključujući i intelektualno vlasništvo, te povjerljivost svih ostalih dokumenata. Sve osobe uključene u postupak vrednovanja dužne su u postupku vrednovanja primjenjivati načelo jednakog postupanja, neovisno o spolu, dobi, etničkoj pripadnosti, nacionalnosti ili socijalnom porijeklu, vjerskim uvjerenjima, seksualnoj orijentaciji, jeziku, invaliditetu, političkom opredjeljenju te socijalnim ili ekonomskim uvjetima predlagatelja.

Projekti financirani u okviru ovog Natječaja vrednuju se i boduju na temelju sljedećih temeljnih kriterija:

 • Znanstvena kvaliteta projektnog prijedloga i važnost istraživanja,
 • Znanstvena kvaliteta istraživačkog tima (predlagatelja i istraživačke grupe).
 • Doprinos razvoju istraživanja na instituciji (uvođenje nove istraživačke metodologije, uvođenje novih eksperimentalnih tehnika, znanstveni i stručni razvoj uključenih mlađih znanstvenika i suradnika, projekt kao priprema za prijavu na vanjske izvore financiranja),
 • Izvedivost projekta.

Nakon administrativne provjere, vrednovanja i bodovanja projekata koji su zadovoljili administrativnu provjeru, Povjerenstvo sastavlja rang listu projektnih prijedloga na osnovi dodijeljenih bodova. Povjerenstvo može uputiti predlagatelja na doradu Radnog i/ili Financijskog plana u slučaju da smatra da je to potrebno, što je predlagatelj dužan učiniti u roku od 48 sati. Nakon toga, Povjerenstvo podnosi Znanstvenom vijeću izvješće / rang listu i preporuku o financiranju projektnih prijedloga. Na osnovi rang liste i raspoloživih sredstava Znanstveno vijeće predlaže financiranje određenog broja projekata ili jednog projekta. U slučaju potrebe, na odluku o financiranju koji donosi ravnatelj Instituta, suglasnost daje Upravno vijeće.

Voditelj projekta nakon prve godine provedbe podnosi izvješće o provedbi i usklađenosti provedbe s Radnim planom podnesenim prilikom prijave projekta. Izvješće se podnosi Povjerenstvu putem obrasca za periodično izvješće. Na kraju provedbe projekta voditelj projekta putem obrasca za završno izvješće podnosi završno izvješće koje Povjerenstvo ocjenjuje pozitivnom ili negativnom ocjenom.

Za potrebe izvještavanja u okviru provedbe investicija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Institut Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavlja kopiju odluke kojom dodjeljuje sredstva istraživačkom projektu na temelju prijedloga Znanstvenog vijeća i, u slučaju potrebe, uz suglasnost Upravnog vijeća, a koja obavezno sadrži sljedeće podatke i informacije:

 • referentni broj odluke kojom je Institut dodijelio sredstva za projekt,
 • da se radi o istraživačkom projektu (istraživačkim aktivnostima) kojem Institut dodjeljuje sredstva,
 • dodijeljeni iznos sredstava,
 • kratki opis projekta,
 • sažetak glavnih ciljeva i očekivanih ishoda projekta.

Ukoliko odluka o dodjeli sredstava ne sadrži navedene informacije, uz odluku je potrebno dostaviti dokument koji je ovjeren od strane Instituta i sadrži navedene informacije.

Projekt koji se provodi na Institutu za poljoprivredu i turizam mora imati mrežne stranice sa svim osnovnim podacima o projektu, projektnom timu i znanstvenim aktivnostima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Osim navedenog, potrebno je osigurati vidljivost sredstava Unije u okviru NPOO-a.

Potrebno je osigurati mjere vidljivosti kako bi se osiguralo pružanje koherentnih, djelotvornih i razmjernih ciljanih informacija različitoj publici, među ostalima medijima i javnosti. Pri tome je Institut dužan, gdje je to primjenjivo, ispravno i vidljivo, prikazati u svim komunikacijskim aktivnostima amblem EU-a s odgovarajućom izjavom o financiranju (koja glasi: „Financira Europska unija – NextGenerationEU”), uzimajući u obzir i sljedeće odredbe:

 • Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi. Amblem mora ostati zaseban i odvojen i ne može se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta. Osim ovog amblema, nikakav drugi vizualni identitet ni logotip ne smiju se koristiti za isticanje potpore EU.
 • Kada je to primjenjivo, država članica dužna je navesti sljedeće odricanje od odgovornosti: „Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Institut za poljoprivredu i turizam zadržava pravo poništenja, ponavljanja, izmjena i dopuna Natječaja te ne donošenja odluke o financiranju bez posebnog obrazloženja.

Detaljnije informacije o uvjetima Natječaja, prihvatljivim i neprihvatljivim predlagateljima i članovima istraživačke grupe, prihvatljivim i neprihvatljivim aktivnostima i troškovima, usklađenosti s načelom „ne nanosi bitnu štetu“, kriterijima i postupcima vrednovanja, sadržaju i načinu podnošenja projektnih prijedloga te obvezama u informiranju i osiguranju vidljivosti projekta navedene su u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga te pratećim obrascima koji su sastavni dio ove odluke (u prilogu).

Prilozi (sastavni dio ove odluke):

Tekst natječaja

Upute za podnositelje projektnih prijedloga
Obrazac 1. Prijavni obrazac
Obrazac 2. Radni plan
Obrazac 3. Financijski plan
Obrazac 4. DNSH
Obrazac 5. Administrativna provjera
Obrazac 6. Vrednovanje kvalitete projektnih prijedloga
Obrazac 7. Završno vrednovanje i rangiranje
Obrazac 8. Obrazac za periodično izvješće
Obrazac 9. Obrazac za završno izvješće
Obrazac 10. Obrazac za vrednovanje završnog izvješća